Prasówki

Karta Polaka – czym jest i kto może ją o…

Karta Polaka to dokument, dzięki któremu można potwierdzić swoją przynależność do Narodu Polskiego. Jest przyznawana osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale wykazują związki z narodowością polską. Osobie, która ją posiada, przysługują uprawnienia, o których mówi ustawa z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Przyznanie Karty Polaka – Karta Polaka dla polskiej mniejszości narodowej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Karta Polaka, określana też jako karta polska, to dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Wystawiony jest przez polskie władze na rzecz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to symbol przynależności do narodu polskiego i dokument pozwalający na korzystanie z określonych przywilejów i ułatwień. Przynależność ta to ważna kwestia dla wielu osób, które pomimo życia poza granicami Polski, pragną zachować swoje polskie korzenie, kulturę i język.

Przyznanie Karty Polaka to ważny proces, który trwa bardzo długo i jest dość skomplikowany. Ustanawia ją ustawa z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka musi spełnić pewne warunku, między innymi musi przedstawić pisemną deklarację przynależności do Polskiego Narodu, potwierdzić znajomość języka polskiego jako języka ojczystego, a także musi wyrazić aktywne zaangażowanie w działalność w kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Kartę Polaka uzyska osoba, która też przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej potwierdzającej aktywne zaangażowanie w życie polonijne.

Podsumowując, Karta Polaka może być przyznana osobie, która pomimo deklaracji przynależności do Narodu Polskiego, spełni poniższe warunki:

  • wykaże się znajomością języka polskiego, który uważa za język ojczysty, znajomością i kultywowaniem polskich zwyczajów i tradycji,
  • złożyć wniosek osobiście przed konsulem, wojewodą bądź pracownikiem przez niego wyznaczonym, deklarując przynależność do Narodu Polskiego,
  • udowodni, że jest narodowości polskiej lub przynajmniej jedno z jej bliskich krewnych (rodziców lub dziadków, ewentualnie dwoje pradziadków) było narodowości polskiej lub wykaże zaświadczenie organizacji polskiej albo polonijnej potwierdzającej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej, a także mniejszości narodowej polskiej, przez co najmniej ostatnie trzy lata,

Potwierdzająca przynależność do Narodu Polskiego Karta Polaka przyznana osobie może być takiej, która nie posiada obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka i w dniu przyznania Karty Polaka lub posiada status bezpaństwowca. Ten dokument może być przyznany również osobie, której polskie pochodzenie stwierdzone zostało zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 roku. Jednak musi ona wykazać się podstawową znajomością języka polskiego.

Korzyści z posiadania Karty Polaka

Posiadacz Karty Polaka może posiadać zwolnienie z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku i wydanie krajowej wizy, w celu przekraczania granicy oraz realizacji uprawnień wynikających z bycia posiadaczem karty polskiej, dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, a także zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Posiadacz Karty Polaka ma także prawo do bezpłatnej nauki w szkołach, w których nauczanie odbywa się w języku polskim, a także do jazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na korzystnych warunkach (37% ulgi). Osoba ta ma również prawo do pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Posiadanie jej uprawnia też do bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

Właściciel karty może skorzystać z pierwszeństwa przy ubieganiu się o finansową pomoc udzielaną osobom fizycznym z budżetu państwa lub pieniędzy samorządów terytorialnych, które przeznaczone są na wsparcie Polaków za granicą. Osobom, które złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na stały pobyt, możliwe jest przyznanie świadczenia pieniężnego, które można przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów codziennego życia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczenie to przyznawane jest przez wojewodę na okres do 9 miesięcy.

Ważność Karty Polaka i przedłużenie ważności Karty Polaka

Karta Polaka traci ważność po 10 lat. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie ważności Karty Polaka na kolejne 10 lat. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż pół roku przed upływem ważności posiadanego dokumentu. Osoby po ukończeniu 65 roku życia otrzymają kartę na czas nieokreślony.

Karta Polaka przyznana małoletniemu

Poza osobami pełnoletnimi o przyznanie dokumentu mogą ubiegać się również osoby małoletnie. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu stanowi ważny krok w umacnianiu jego więzi z polską tożsamością narodową. W przypadku osób niepełnoletnich, karta Polaka jest przyznawana małoletniemu na maksimum 10 lat, lecz najpóźniej do dnia ukończenia 18 roku życia.

Karta Polaka – obywatele polscy

Warto zwrócić uwagę, na to, że posiadanie tej karty nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa. Jednak jest to duży krok ułatwiający proces ubiegania się o nadanie obywatelstwa polskiego w przyszłości. Należy też pamiętać, że jeśli posiadacz karty nabył obywatelstwo polskie lub uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terenie Polski, posiadana przez niego karta traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu, który potwierdza nabycie polskiego obywatelstwa lub uzyskanie zezwolenia na stały pobyt.

Karta Polaka to dokument, który wzmacnia silną więź z Polską i polską kulturą osób mieszających poza granicami kraju. Jest to proces bardzo długi, jednak sprawne przyznanie Karty Polaka jest możliwe pod warunkiem spełnienia kilku ważnych kryteriów. Więcej informacji można znaleźć na stronie karta-pobytu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *